Zapytanie ofertowe
dotyczące wyboru Wykonawcy opracowania nowego produktu w ramach projektu „Bezemisyjny układ ładowania i ochrony technicznej małych flot osobowych pojazdów elektrycznych ”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”
Niniejsze zapytanie ofertowe jest upublicznione w celu udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spółjności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217), oraz z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, wydanych na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217).

 

Zmiana ogłoszenia o Zamówieniu z dnia 25.11.2016.

Informujemy, o zmianie Zapytania ofertowego nr 1/2016 z dnia 18.11.2016 r dotyczącego wyboru Wykonawcy opracowania nowego produktu w ramach projektu „Bezemisyjny układ ładowania i ochrony technicznej małych flot osobowych pojazdów elektrycznych ”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

 

Wprowadzono następujące zmiany:

  • brzmienie Załącznika nr  2 Oświadczenie Wykonawcy wraz z ujednoliceniem w tym zakresie treści zapytania ofertowego w pkt. IV.1
  • brzmienie Załącznik nr 5 Wzór umowy warunkowej, par. 6
  • ujednolicenie numeru zapytania we wszystkich dokumentach o datę wynikającą ze zmian

W związku z wprowadzeniem przedmiotowej zmiany, termin składania ofert został wydłużony do 5 grudnia 2016

TEKST UJEDNOLICONY:

 

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

 

TEKST NIEAKTUALNY:

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5