Do wykonania pomiarów używamy nowoczesnych urządzeń pomiarowych, do sporządzania protokołów pokontrolnych używamy sprawdzonych programów komputerowych, co zwiększa czytelność i przejrzystość dokumentów.

  • pomiary rezystancji izolacji obwodów i kabli
  • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania
  • pomiary ciągłości przewodów ochronnych
  • badania wyłączników różnicowo-prądowych
  • pomiary rezystancji uziemienia
  • pomiary natężenia oświetlenia
  • pomiary i rejestracja napięcia i prądu przemiennego, częstotliwości, mocy czynnej, biernej i pozornej oraz cosφ
  • sprawdzanie kolejności faz